Librecus.sk Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.
Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.

Zvýšenie základného imania v s.r.o.

Povedzme si najskôr, čo je to základné imanie a o čom nás vlastne jeho hodnota informuje. O jeho presnej definícii hovorí Obchodný zákonník, podľa ktorého je základné imanie peňažným vyjadrením súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti. Základné imanie musí byť vyjadrené celým kladným číslom a v prípade s.r.o. musí dosiahnuť minimálnu hodnotu 5.000,- EUR (hodnota vkladu spoločníka musí by aspoň 750,- EUR).

Tu dochádza občas v praxi k nedorozumeniu, keď si niektorí podnikatelia myslia, že výška základného imania je automatickou zárukou solventnosti ich obchodných partnerov. Chápu to v tom zmysle, že ak niekomu „svieti“ v obchodnom registri základné imanie v hodnote 20.000 EUR, v tejto výške musia zostať finančné prostriedky vo firme aj keby sa táto náhodou dostala do finančných problémov. Je to však mylná predstava. Výška základného imania nám poskytne informáciu len o tom, akú sumu svojich prostriedkov vložili spoločníci (čiže majitelia) v danom čase do konkrétnej firmy. Nič viac. Od výšky tohto vkladu sa im odvíja veľkosť ich obchodného podielu, ak spoločenská zmluva neurčí inak. Pokojne sa tak môže stať, že firma s vysokým základným imaním skrachuje a veritelia o svoje peniaze viazané v pohľadávkach definitívne prídu.

Prečo môže byť výhodné základné imanie navýšiť?

Aj keď vyššie základné imanie nie je automaticky zárukou prosperity, všeobecne platí, že firmy s takýmto základným imaním sú brané ako viac dôveryhodné. Môžeme sa preto stretnúť so situáciou, keď je spoločnosť vyzvaná priamo zo strany napr. banky, inej obchodnej spoločnosti, prípadne štátneho orgánu, aby zvýšila svoje základné imanie na požadovanú úroveň, aby následne mohlo dôjsť k poskytnutiu úveru, nadviazaniu spolupráce alebo získaniu konkrétneho povolenia zo strany štátu.

Požiadavka na zvýšenie základného imania môže vzísť aj z iného dôvodu, najmä v súvislosti príliš vysokým zadĺžením. Podľa § 67a Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. Štatutár takejto spoločnosti je následne povinný, keď túto skutočnosť zistí, urobiť všetko, čo je v jeho kompetencii, na jej prekonanie. Ešte horšia situácia nastane, ak je hodnota záväzkov vyššia ako hodnota majetku, čiže vlastné imanie začne nadobúdať záporné hodnoty. Ak má spoločnosť v tejto situácii viac ako jedného veriteľa, podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa stáva predlženou. Paragraf 11 tohto zákona nám následne hovorí, že dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel, alebo sa mohol dozvedieť o svojom predlžení.

Jeden z liekov pre spoločnosť v kríze

Ako z tejto nepriaznivej situácie von? Jednou z možností je navýšenie základného imania. Majetok spoločnosti je financovaný buď z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov cudzích (úvery, pôžičky, neuhradené faktúry od dodávateľov…). Súbor vlastných zdrojov financovania majetku sa nazýva aj vlastné imanie a základné imanie je jednou z jeho súčastí. Problémom je, ak má firma príliš veľa cudzích zdrojov financovania svojho majetku v porovnaní s vlastnými. Spomínaným navýšením základného imania sa týmto navýši aj vlastné imanie, čím sa spoločnosť dostane von z krízy, ak pôjde o nárast v dostatočnom objeme.

Firma môže zvýšiť základné imanie buď z vlastných zdrojov, alebo vložením nových vkladov zo strany spoločníkov. Navýšenie z vlastných zdrojov firmu však z krízy nevyvedie. Vtedy dochádza len k transformácii zdrojov v rámci vlastného imania, napríklad presun zisku dosiahnutého v minulých obdobiach do základného imania. Inými slovami – podnikateľ si nevyplatí zisk, ktorý spoločnosť v minulosti dosiahla a tieto zdroje použije na zvýšenie svojho vkladu do základného imania. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť zvýšenie základného imania bez nutnosti, aby spoločníci naliali do firmy ďalšie finančné prostriedky.

Ak je firma v kríze podľa obchodného zákonníka, vklad nových prostriedkov je jednou z možností, ako tieto ťažkosti prekonať, a to relatívne rýchlo. Nový vklad do základného imania môže byť peňažný alebo nepeňažný a môže smerovať buď od doterajších spoločníkov, alebo od nového spoločníka, ktorý pri vstupe do spoločnosti musí zároveň zaviazať, že pristupuje aj k spoločenskej listine.

Zápis zmien do obchodného registra je nutný

Vklad do základného imania, či už z vnútorných zdrojov firmy alebo nový vklad od spoločníkov, je nutné dať zapísať do obchodného registra. Túto povinnosť majú zo zákona konatelia spoločnosti a musia tak urobiť bez zbytočného odkladu. Pri podávaní návrhu na zápis tejto skutočnosti je nutné dodržiavať formálny postup a uhradiť poplatok vo výške 66,- EUR (33,- EUR pri elektronickom podaní).

V prípade, že ste sa aj Vy rozhodli pre zvýšenie základného imania a neplánujete podávať žiadosť o zápis tejto zmeny do obchodného registra vo vlastnej réžii, budem rád, keď ma kontaktujete a využijete moje služby v tejto oblasti.