Librecus.sk Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.
Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.

Služby

Podvojné účtovníctvo

Jadrom mojej činnosti je spracúvanie podvojného účtovníctva pre obchodné spoločnosti. Táto práca zahŕňa počiatočnú kontrolu dokladov po stránke vecnej aj formálnej, ich samotné zaúčtovanie, posúdenie oprávnenosti nákladov, vedenie účtovných kníh a evidencií a ďalšie zákonom predpísané povinnosti. Cieľom je zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov týkajúcich sa daného obdobia a vytvorenie tak dátovej bázy pre spracovanie daňových priznaní, účtovných závierok alebo iných podkladov požadovaných klientom, vďaka ktorým získa prehľad o stave podniku.

Daňové priznania, účtovné závierky

Okrem zostavenia daňového priznania pre daň z príjmov a účtovnej závierky, čo býva logickým vyústením účtovného obdobia, ponúkam aj spracovanie daňových priznaní pre ďalšie typy daní. Pre platcov dane z pridanej hodnoty je to samozrejme mesačné či kvartálne daňové priznanie k DPH, v prípade podnikov s vozidlami zahrnutými do obchodného majetku daňové priznanie k dani z motorových vozidiel atď.

Správa pohľadávok

Starostlivosť o pohľadávky je oblasť, ktorú by žiadna firma nemala podceňovať, ak sa sama nechce časom dostať do platobnej neschopnosti. V rámci správy pohľadávok poskytujem na základe údajov z účtovníctva prehľadný zoznam pohľadávok s termínom ich splatnosti. Ďalší postup v prípade neplatičov závisí od rozhodnutia klienta. Nasledujúcim krokom voči nezodpovedným odberateľom tak môže byť zaslanie upomienky, predžalobnej upomenky a po ich ignorovaní vymáhanie pohľadávok súdnou cestou prostredníctvom podania návrhu na vydanie platobného rozkazu a následne návrhu na vykonanie exekúcie.

Truck

Zakladanie a zápis zmien v s.r.o.

V prípade potreby pomôžem klientom so zakladaním spoločností s ručením obmedzeným a tiež zo zápisom rôznych zmien do obchodného registra.

Základné poradenstvo

Rozumiem tomu, že keď sa podnikateľ rozhodne vykonávať zárobkovú činnosť, jeho pozornosť je sústredená hlavne smerom k podstate vlastného biznisu a na účtovno-administratívne záležitosti už nezostáva toľko času ani energie. Zákon je však neúprosný a štátom predpísané povinnosti musia byť dodržiavané pod hrozbou sankcií. V prípade potreby viem preto klientovi poskytnúť v tejto oblasti základné poradenstvo a pomôcť mu s hľadaním vhodných riešení pre jeho podnikanie.

Ostatné služby

Spolupráca s mojimi klientmi nie je striktne zameraná len na vedenie účtovníctva. Na základe dohody som ochotný s klientom riešiť aj rôzne ďalšie otázky súvisiace s výkonom jeho podnikania. Ako príklad uvediem komunikáciu s bankami vrátane vypĺňania podkladov pre žiadosti o čerpanie úveru, asistencia pri zápise firmy do zoznamu hospodárskych subjektov, registrácia daňového subjektu na platcu DPH a podobne…