Librecus.sk Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.
Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.

Konečný užívateľ výhod a jeho zápis do obchodného registra

Kto je konečný užívateľ výhod? Aké údaje o ňom obchodný register (OR) potrebuje a kto má povinnosť túto osobu do registra zapísať? V súvislosti s touto povinnosťou má stále veľká skupina podnikateľov nejasnosti, prípadne o nej ani nevedia. Neznalosť zákona však neospravedlňuje a vzhľadom k výške hroziacej pokuty až do 3.310 EUR určite stojí za námahu dozvedieť sa o tejto skutočnosti viac. Pokúsim sa ju preto v nasledujúcich riadkoch stručne objasniť.

Koho sa týka povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do OR vyplýva z nariadení zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudli účinnosť od 1.11.2018. Tento dátum je dôležitý z nasledovného dôvodu: ak Vaša spoločnosť vznikla od 1.11.2018, konečného užívateľa výhod ste museli uviesť už pri prvozápise firmy do OR. Vaša povinnosť bola týmto splnená a môj článok sa Vás preto netýka. V opačnom prípade, ak Vaša spoločnosť vznikla pred týmto dátumom, konečného užívateľa výhod ste pri prvozápise nahlasovať nemuseli a ste preto povinný poskytnúť túto informáciu OR dodatočne.

Definíciou právnických osôb, ktorých sa táto zmena od 1.11.2018 týka, sa zaoberá § 2 odst. 3 zákona o obchodnom registri. Podľa jeho znenia musia zápis konečného užívateľa výhod vykonať všetky právnické osoby, okrem tých, ktoré sú:

 • subjektom verejnej správy,
 • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora.

Inými slovami, táto zmena sa dotýka veľkej väčšiny spoločností pôsobiacich na Slovensku.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Takto konečného užívateľa výhod definuje § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a v ďalších odstavcoch konkrétne vysvetľuje, čo sa pod skutočným ovládaním alebo kontrolou presne myslí.

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod u takejto právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu.

Aké údaje potrebuje obchodný register o konečnom užívateľovi výhod?

Návrh na zápis informácií vedúcich k presnej identifikácii konečného užívateľa výhod sa podáva na vyplnenom na to určenom formulári na príslušný okresný súd. Následný zápis požadovaných údajov do OR je vykonaný zo strany súdu bezplatne. Ak ste konečným užívateľom výhod, súd bude o Vás potrebovať nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti;
 • definovanie údajov, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Na tomto mieste by som chcel poznamenať, že dotknuté subjekty nemajú povinnosť uviesť informácie o konečnom užívateľovi výhod do OR iba raz. Zákon im zároveň ustanovuje povinnosť tieto údaje aj priebežne aktualizovať. Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na webovom sídle www.orsr.sk, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra. Netreba sa tak báť zverejnenia citlivých údajov, prístup k nim budú mať len vybrané okruhy osôb (súdy, polícia…).

Tiež je nutné poukázať na skutočnosť, že spomínaný zápis údajov do OR nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, ak sa podnikateľský subjekt rozhodne uzatvárať obchody so štátom.

Posledný termín na vykonanie zápisu

Ak sa chcú podnikatelia vyhnúť pokute až do výšky 3.310 EUR, mali by zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod stihnúť najneskôr do 31.12.2019. Tento termín definuje prechodné ustanovenie uvedené pod § 15e zákona o obchodnom registri.

Neviete si dať so zápisom rady?

Zdá sa Vám celý proces okolo zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra príliš komplikovaný? Kontaktujte ma a ja celý proces absolvujem za Vás už od 40,- EUR v závislosti od náročnosti prípadu.